1762 Johannes Sipkes Adama en Baukje Jouws Vogelsangh te salverd