1761 Sipke Sipkes Adama, koopman en Froukje Jans Andela te Franeker en Johannes Sipkes Adama en Baukje Jouws Vogelsangh te salverd