1769 Sjoukje Philippus Salverda, meerderjarige vrijster, Lucas, Gepke en Beertje Philippus Salverda, Veniand & Atatis bij het Hof van Friesland bekomen, kopen op 16-6-1769 een deftig huis met erf, staande en gelegen binnen Franeker, van de juffrouw Lucia Altena en haar man Arnoldus Luppius koopman te Groningen voor de ene helft en van Ymkje Cramerus en haar man de koopman Meinte Sjoerds Meinsma te Beers voor de wederhelft, erfgenamen van wijlen Gijsbert Altena, oud ontvanger en Janke Cramerus. Bij Gijsbert Altena bewoond geweest. De kopers zijn verplicht de losse goederen op taxatie over te nemen.