1802 Eelke Herkes Zijlstra en Jeltje Everts te Harlingen kopen op 16-7-1802 een huis en bakkerij van Wijtze Bakkerus voor een helft en Antje Aedes Posthumus en Johannes Hansius op de Lemmer, Grietje Jans Tadema en Pieter Meintes Pook, Klaas Feddes de Jong als gelastigde van Evert Jans Tadema, Maijke Jans Tadema en Jouwkje Jans Tadema, meerderjarige vrijsters beide te Franeker, tezamen nagelatene kinderen en erfgenamen van wijlen Harmkje Scholtetus en Wijtze Bakkerus, voor de wederhelft.