1914 Foppe Willems Annema, stads timmerman, Hielke Willems Annema timmerman, Auke Willems Annema kruidenier, Jan Willems Annema timmerman voor zich en als curator over zijn zuster Wietske Willems Annema verpleegd wordende in het geneeskundig gesticht te Franeker, allen wonende te Franeker als erfgenamen van wijlen hun ouders Willem Foppes Annema en Jeltje de Vries, verklaren op 07-12-1914 verkocht te hebben aan Jan Annema te Franeker handelende als koper en curator over Wietske Willems Annema,verkoopster worden thans verpleegd in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Zupthen, een huis met erf, staande en gelegen aan de lijnbaanstraat Kad. Nr. Sectie A 2281 te Franeker, in huur bij Lodewijk Leight voor fl. 1,25 per week, begerechtigd met het recht van voetpad van en naar de lijnbaanstraat en de in en uitgang tussen de percelen aan de lijnbaanstraat, voor de somma van fl. 794,-