1907 in cafe “De Nieuwe Doelen” van de heer de Wind te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Gerardus Keijzer bierhandelaar woonachtig te Franeker een burgerhuis aan de dijkstraat te Franeker met erf en keuken daar achter, met steeg en zinkput ten westen van dit huis massaal met het bouwterrein, het voor gelegen gedeelte aan de straat en het ten noorden aangrenzende hoek grond uitmakende een deel van de tuin van de verkoper, de tuin is bekend onder Kad. Nr. Sectie A 2324, de keuken is het oostelijk gedeelte van Kad. Nr 1928 zijnde een huis met erf afgescheiden van het overige gedeelte op de buitenzijde van de westelijke muur van bedoelde huis en de lijn getrokken van de noordwesthoek van dat huis naar het paaltje aanwijzende de zuidwesthoek van het achter gelegen bijgevoegde stuk tuin bij Kad. Nr. 1928 waarbij ook behorende de steeg en zinkput, de muur tussen dit huis en de naasteleger is massaal, de goot aan de oostelijk muur van de keuken mag blijven bestaan, de verkoper heeft het recht om het water van die goot op eigen erf af te leiden, voor de 5 jalouzien moet fl. 40,- aan de verkoper worden betaald, het achter gelegen en goed en behoorlijk afgebakend zuidwestelijke bouwterrein Kad, nr, 2367 zal de koper ten alle tijde zijn toegestaan in de muur van de aangrenzende massale steeg licht en uitzicht te maken naar welgevallen alleen mag daarin geen uitzicht worden gemaakt tegenover het bestaande raam achter in het huis van perceel Kad. Nr. 1928, het kippenhok buiten blijft eigendom van de huurder, de koper van perceel Kad. Nr. 1928 en 2367 zullen ieder voor zoveel het hem betreft voor eigen rekening een schutting, hoog 2 meter, moeten maken ten noorden en oosten tot afscheiding van de tuin van de verkoper, de kopers zullen ter afscheiding van hun erven onderling van de zinkput tot de noordgrens eveneens een schutting moeten maken van 2 meter hoogte en in onderhoud massaal zijn, het eerste bod van fl. 1959,- wordt gedaan door de heer Jan Donia kantoorbediende te Franeker en op het bouwterrein wordt door Foppe Annema timmerman te Franeker fl. 531 geboden. Op 4-2-1907 in cafe “Hof van Holland” van de heer Postma wordt door Jacobus Grijpma koopman te Franeker voor beide percelen in samenvoeging de somma van fl. 2710,- geboden als mondeling gemachtigde van Douwe Wepkes Reitsma koopman wonende te Franeker waarna de koop wordt gegund met toestemming van de verkoper, te betalen 8 dagen na de aanvaarding in een termijn.