1932 Wiebe Jelles de Visser koopman wonende te Huizum voor zich en als gelastigde van Jelle de Visser slager wonende te Sneek verklaard op 22-07-1932 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Atze Jellema groentehandelaar te Franeker, een winkelhuis met grond erf en vrije steeg staande aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2836, aldus verkocht en gegeven voor de somma van 7000,- te betalen uiterlijk op 30 augustus 1932, het perceel wordt verkocht in de staat waarin zij zijn, zo goed en kwaad mogen wezen met lusten en lasten, actien, serviteiten gerechtigd, erfdienstbaar en mandeligheden, zichtbare en onzichtbare gebreken zoals van ouds.