1917 Mejuffrouw Elisabeth Smit veehouderse wonende te Tzum weduwe van Doekle Reins Dijkstra, Mejuffrouw Dieuwke Dijkstra zonder beroep woonachtig te Tzum, Rein Dijkstra boerenbedrijf te Tzum, Janke Dijkstra zonder beroep te Tzum, Jan Folkerts koopman wonende te Harlingen in gemeenschap van goederen getrouwd met Sietske Dijkstra als toeziend voogd over de minderjarige Dieuwke, Jan en Rients Smit allen te Lollum, Hendrikje de Boer huisvrouw van Douwe Jacobs Tiemersma landbouwer wonende te Lollum als moeder voogdes en medevoogd over de minderjarigen Lijkle, Meindert, Ate en Auke Smit geboren uit het huwelijk van Hendrikje de Boer en haar eerste echtgenoot wijlen Auke Smit, Theunis Tijsma zonder beroep wonende te Leeuwarden in gemeenschap van goederen getrouwd met Aaltje Smit, verklaren op 15-01-1917 voor zich en als erfgenamen openbaar te verkopen een burgerhuis staande aan de dijkstraat te Franeker in wijk TO 251 Kad. Nr. Sectie A 1931 met keuken, plaats en bleek, de koper moet overnemen het kippenhok met loop voor fl. 5,- de lasten en lusten zullen voor de koper ingaan op 1 januari 1917, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandmaatschappij, zolang de volledige koopsom niet is betaald mag het perceel niet worden verhuurd, de kopers moeten het door hen aangekochte aannemen met alle daaraan verbonden actien, gerechtigheden en zichtbare en verborgen gebreken ook mocht het een en ander in dezen of elders niet of onjuist zijn vermeld ze geen actie tegen de verkoper mogen ondernemen, het eerste bod van fl. 2603,- wordt gedaan door Broer Miedema visserman te Franeker. Op 29 januari 1917 in logement “De Valk” te Franeker wordt het bod verhoogt naar fl. 2703,- door Rein Dijkstra boer te Tzum en verklaard het perceel gekocht te hebben als gelastigde van zijn moeder Elisabeth Smit veehouderse te Tzum weduwe van Doekle Reins Dijkstra die als eigenarese wordt aanvaard, de aanvaarding kan geschieden op 1 april 1917 en de betaling en overnemings sommen moet geschieden op 1 mei 1917.