1916 Op 4 december 1916 wordt in het cafe Hof van Holland bij openbare veiling te koop aangeboden door Meinte Cats, winkelier en metselaar te Franeker en Tjerk Andela winkelier en metselaar te Franeker als gelastigden van Rein Laagland, schipper wonende aan boord doch domicilie hebbende te Leeuwarden, een winkelhuis TO 153 Kad. 2309 met achterwoning TO 151, een huis met keuken en erf TO 152 Kad. 2310, met uitzondering van het deel dat bij perceel Kad, 2310 is gevoegd, staande en gelegen in de Grote Hofstraat te Franeker, de achterkamer van TO 152 wordt gebruikt door de bewoners van TO 151 doch wordt bij TO 152 gevoegd, de koper van TO 153 moet thans bestaande deuropening binnen een maand na aanvaarding op zijn kosten dicht laten metselen, de grond achter TO 151 en TO 153 en moet gescheiden worden van TO 152 door een schutting vanaf de scheidingsmuur op gemeenschappelijke kosten aan te brengen, het voetpad mag alleen gebruikt worden ten behoeve van TO 151 en TO 153 voor het brengen en halen van de privaattonnen en brandstof, de steeg ten noorden van TO 152 behoort bij dat pand maar mag door derden gebruikt worden om naar de Grote Hofstraat te gaan. Op 20-11-1916 wordt het hoogste bod gedaan door Bertus Wiersma timmerman te Franeker namens Dirk de Ruiter goudsmidknecht te Franeker voor de somma van fl. 1587,-