1900 De heer Bernardus Behrns verslaggever woonachtig te Leeuwarden als gelastigde van mejuffrouw Aleida Maria Behrns onderwijzeres wonende te Amsterdam, Adriaan Beuners apotheker wonende te Amsterdam als hoofd der algehele huwelijks goederen in gemeenschap bestaande tussen hem en zijn huisvrouw Joanna Henrica Behrns verklaren op 20-08-1900 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan de heer Herman Leijdesdorff koopman te Franeker, een huis met erf en tuin staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker Kad. Nr. Sectie a 2183 oud kad. 930, begerechtigd met een in en uitgang van en naar de kerkstraat door de daar aanwezige steeg, hebbende een put ten westen met het aldaar naast gelegen erf thans eigendom van de notaris Feico Wassenberg en de put ten oosten met het voormalige grietenijhuis van Franekeradeel thans eigendom van Willem Annema massaal in gebruik en onderhoud, het verkochte is de verkopers in eigendom bekomen als enige erfgenamen van wijlen mejuffrouw Geertruida Aleida Behrns overleden te Zupthen op 22 mei 1900, voor de somma van fl. 3000,- te betalen in een termijn op 1 september 1900.