1883 Hermanus Osinga zonder beroep woonachtig te Wijnaldum verklaard op 06-07-1883 verkocht te hebben en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Jacobus Barends Boersma koopman wonende te Franeker een huis met pakhuis en erf, staande en gelegen in de dijkstraat wijk TO 122 Kad. Nr. Sectie A 1561, het verkochte wordt overgedragen zo goed en kwaad het is in de staat van onderhoud en bewoonbaarheid waarin het zich thans bevindt met actien, servituten en gerechtig en mandeligheden, bezwaard met het quoteel onderhoud van straat, heggen, vaarten, wallen, waterlozinge en afschedingen, de grondbelasting en alle andere lasten op het verkochte liggende zullen voor de koper ingaan op 1 januari 1884, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 3500,- te voldoen in een termijn bij het tekenen der koopacte.