1848 Op maandag 13 maart 1848 in de herberg “Het wapen van Amsterdam” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Augustinus IJsselmuiden trekschipper wonende te Franeker, Michiel IJsselmuiden verver wonende te Franeker, Marijke Gerbens van der Weide thans huisvrouw van Jan Rosendaal castelein te Franeker in hoedanigheid als moeder en wettige voogdes over Harmina, Berdina en Gerben IJsselmuiden mindejarige kinderen geboren uit haar huwelijk met wijlen haar eerste man Nicolaas IJsselmuiden, Johannes Hollander trekschipper te Franeker als vader en voogd over zijn mindejarige kinderen Harmina, Dirk en Pieter Hollander bij wijlen zijn huisvrouw Elisabeth IJsselmuiden in de echt verwekt, Taeke Hollander castelein te Harlingen als toeziend voogd over de kinderen van Johannes Hollander, allen erfgenamen van wijlen Pier Klases IJsselmuiden, een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats wijk TO 116 Kad. Nr. Sectie A 652, kosten van deze verkoping als proclamatie, drukken van biljetten, publiceren en zegels, verzenden, aanplakken, advertentie in de courant, het omroepen en verteringen gedaan komen voor kosten verkoper, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1848, het eerste bod van fl. 559,- door Jan Rosendaal castelein te Franeker. Op maandag 20 maart 1848 in de herberg “Het wapen van Amsterdam” te Franeker bied Augustinus IJsselmuiden fl. 560,- en is daarmee de hoogste bieder en verklaard het bod te toen uit naam van Poppe Andries Damhuis wonende te Franeker die het perceel krijgt toegewezen, te betalen in alhier goed gangbare zilveren of gouden munten in twee termijnen op 1 mei en 1 november 1848.