1828 Op maandag 18 februari 1828 ten huize van de weduwe van Pieter Klases de Jager casteleinse aan de Breedeplaats in wijk TO 111 wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Gerben Wopkes Sweistra wonende te Franeker als grootvader en wettige voogd over Gerben, Frans, Grietje, Cornelia en Christoffel Sweistra minderjarige voorkinderen van wijlen zijn zoon Ids Gerbens Sweistra en wijlen zijn eerste huisvrouw Hendrikje Christoffels van Es, alsmede in tegenwoordigheid van Gerbrig Baukes van der Meulen huishoudster te Welsrijp weduwe van Ids Gerbens Sweistra als wettige voogdes over hare kinderen in de echt verwekt en Sietse Rintjes van der Ploeg timmerman te Franeker als toeziend voogd over alle 5 kinderen, allen erfgenamen van wijlen Ids Gerbens Sweistra, een huis met erf staande en gelegen in de dijkstraat wijk TO 100 te Franeker, het eerste bod wordt gedaan door Simon Feddes Houtstra winkelier te Franeker met fl. 333,- voor het geheel. Op maandag 3 maart 1828 ten huize van de weduwe van Pieter Klases de Jager casteleinse aan de Breedeplaats in wijk TO 111 doer Wijnsen Johan Sjaardema koopman en winkelier te Franeker een bod van fl. 340,- dat door de notaris als finale koopsom aanvaard en hij de nieuwe eigenaar is en zijn huisvrouw Trijntje Simons Brandsma met de koop instemt.