1821 Op heden maandag 17 december 1821 in de herberg “Het Posthuis” TO 39 te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden Antje Pieters Steenstra weduwe van wijlen Tjepke Reins van der Wal uitdraagster te Franeker en Saakje Pieters weduwe van wijlen Pieter Jobs arbeider te Franeker tezamen erfgenamen Antje Pieters voor 3/4 part en Saakje voor 1/4 part als erfgename van Trijntje Pieters Steenstra die onlangs is overleden, weduwe van wijlen Auke Wezel een huis met bleekveld en erf staande en gelegen nabij de draaibrug in wijk TO 95, door de overleden weduwe Trijntje Pieters nagelaten en laatstelijk door haar bewoond geweest, speciaal belast met het onderhoud van het afdakje ten zuiden van dit huis waaronder het secreet en de staketten lopende langs de bleek tot aan het hof van de naasteleger Pieter Meintes Pook alsmede de loden goot liggende op de zijmuur tussen dit perceel en de genoemde naasteligger die geniet het water van de waterlozinge doch is massaal de zolder van de naastliggende huizen voor zover deze over de keuken van dit perceel heen schiet, verders belast met het quoteel onderhoud van straten, wallen en bruggen en pijpen, muren, staketten en waterlozinge. Op maandag 31 december 1821 in logement “Het Posthuis ” te Franeker wordt het hoogste bod gedaan door Johan Pieters Cats en zijn huisvrouw Marijke Harmens van Gelderen zegge fl. 672,50, te betalen in twee termijnen in nederlandsche guldens gangbaar en in klinkende munten op 1 mei 1822 en 1 november 1822.