1810 Hette Stedehouder, groenteverkoper en Reinouw Jans echtelieden te Franeker kopen op 10-05-1810 een huis en erf, staande en gelegen op de dijkstraat in wijk TO 122 binnen Franeker, aldus in koop bekomen van Haije Reins van der Werf, koopman en mr bakker als curator over de verlaten boedel van wijlen Jan Doedes Wierstra in leven koster, en zijn weduwe Sijtske Hilles voor de somma van fl. 160,- en 15 stuivers en fl. 5,- voor de losse goederen te betalen in klinkende munt op 1 mei 1810 fl. 50,- en op 1 mei 1811 fl. 50,- en het restant der koopsom op 1 mei 1812.