1810 Doede Dirks Rijpstra, winkelier in linnen en laken, koopt op 02-02-1810 een huis en erf TO 11 staande in de dijkstraat, bij Bauke Rients Westra als huurder in gebruik, de losse goederen zullen in de koop versmelten, belast met 6 guldens en 4 stuivers ordinaris verponding en 15 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus uit de hand gekocht van Sietske Hilles weduwe van Pieter Klases Andringa, voor de somma van 900 cg te betalen in vrij geld op 1 mei 1810 200 cg en vervolgens op 1 mei komende jaren 100 cg.