1807 Sietske Hilles, weduwe van Pieter Klases Andringa koopt op 19-06-1807 een huis en erf, staande in de dijkstraat, bij verkopers bewoond, de losse goederen zullen in de koop versmelten met uitzondering van de winkel, die niet in de koop beklemd is, aldus uit de hand gekocht van Pieter Gerrits Jongerhuis en Sjieuwke Aukes Homminga echtelieden binnen Franeker voor de somma van 625 cg te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief in alhier gangbaar geld en zilveren munten.