1804 Wietze Lieuwes Vlietstra, koopman op het vliet en Berber Tjeerds echteleiden tot Franeker, kopen op 22-04-1804 een huis cum annexis staande en gelegen in de dijkstraat te Franeker, bij Willem Wijngaarden bewoond, de losse goederen als winkelplanken, standers, potten en kannen zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht, aldus in koop bekomen van Willem van der Klas, koopman, als gelastigde van Jan Deketh, lid van de nationale rekenkamer in Den Haag voor de somma van 100 cg en 15 stuivers, te betalen in baar geld en klunkende munt in een termijn op 1 mei 1804