1800 Jan Doedes Wierstra, koster en Sijtske Hilles echtelieden te Franeker kopen op 10-07-1800 een huis en erf staande en gelegen op de dijkstraat te Franeker, vrij van huur en inwonen, bezwaard met actien, lasten, servituten en gerechtigheden als van ouds, de losse goederen komen in de koop te versmelten, aldus in koop bekomen van Sjoerd Lolles, huisman te Tjerkwerd, als erfgenaam van Johantje Harmens weduwe van Hermanus ter Brug voor de somma van 400 cg en 20 stuivers te betalen in alhier klinkende en gangbare munten en wel elk jaar op 12 mei 25 cg.