1798 Men laat een ieder weten dat de burgers binnen Franeker Meindert Paulus Andala te Franeker en Hans Jans te Makkum als curat. over de minderjarige kinderen van wijlen Sjoerd Jans, eerstelijk bij het uitgaan der laatste brandende kaars en het ligten der zegel en namens het gerecht der stad Franeker op 12-03-1798 te verkopen een deftig en wel ter nering staand huis gelegen op de dijkstraat, bij wijlen Sjoerd Jans in leven bewoond geweest, bezwaart met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, wie daaraan gading heeft komt op tijd bij de bekendmaking in het raadhuis na de derde proclamatie. Op 26 februari 1798 is Hendrik Botema mr. Zadelmaker bij het uitgaan der laatste brandende kaars de koper gebleken voor de somma van 282 gg maar op 12 maart 1798 biedt Pieter Gerrits Jongerhuis 363 gg en wordt de nieuwe eigenaar.