1797 Arend Mulder, koffieschenker en Tjitske Haijes Hemstra kopen op 04-12-1797 een voortreffelijk huis en hof, staande en gelegen op de breedeplaats te Franeker, laatst bij wijlen Christina van der Valk weduwe van wijlen Petrus Conradi bewoond en met de dood ontruimd, op 4 december 1797 vrij te aanvaarden, op de plaats een mandelige pomp met het huis ten oosten, en grote regen en waterbak in de tuin en een mandelige steeg ten westen en een vrije aschbak, belast met het onderhoud van straten, wallen, bruggen, waterlozinge, riolen, muren en staketten, de losse goederen bij het huis en de tuin behorende en die nog gevonden zullen worden kunnen op 4 december 1797 op taxatie over genomen worden, aldus in koop bekomen van de doctoren Rudolf Nauta en Rudolf Oosterbroek Nauta als testamentair executeurs van wijlen vrouwe Christina van der Valk weduwe van professor Petrus Conradi voor de somma van 1050 gg te betalen in twee termijnen op 2 februari 1798 en 1 mei 1798 in vrij geld en klinkende munten en geezins met landschaps obligatien of andere zogenaamde papieren geld, alle kosten voor het schrijven van de koop en reversaal brieven en zegels en gerechtelijke kosten komen ten laste van de kopers.