1793 Jan Deketh, secretaris van Franekeradeel koopt op 25-0 4-1793 een huis en erf staande en gelegen op de eerste Dijkstraat nabij de breedeplaats, genaamd “De hont in de pot” , de losse goederen als borden, tafels en stoelen alsmede planken, een halve glazen deur en al het geen dat in de spijs en gelagkamer behoord, zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht, belast met 3 stuivers jaarlijkse grondpacht, actien, servituten en gerechtigheden als van ouds, hebbende van de bovenkamer een waterlozinge op het erf ten oosten van de heer Rudolf Nauta ter bede tot nadere opzegging, aldus in koop bekomen van Simon Siebouts Jager, stadstorenwachter en Tjitske Jurriens voor de somma van 400 cg te voldoen en betalen in baar geld en klunkende munt en geenzins met landschaps obligatien in een termijn op 12 mei 1793