1781 Rintje Murks van der Ploeg, Mr. timmerman binnen Franeker koopt op 25-05-1781 een huis met erf, staande en gelegen op de Dijkstraat, bij Hidde Egberts cum socio als huurders bewoond, op 12 mei 1781 vrij te aanvaarden mits de opzegging ten laste van de koper komt, belast met het onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, staketten, waterlozingen, riolen en lantarengeld, het hof achter dit huis zal niet verder uitgebreid mogen worden dan zoals het nu is tot aan de staketten ten zuiden en het secreet bij de houtschuur blijf eigendom van de verkoper, de koper mag geen nieuwe ligtschepping maken in de zuidmuur met zicht op het hof van verkoper dan met consent van de eigenaar van het hof, de staketten ten zuiden van dit erf zullen bij aanvaarding vernieuw moeten worden tot een hoogte van 6½ voet en zullen de kosten door verkoper en koper beide voor de helft betaald moeten worden en komt het oude hout ten voordele van de koper, aldus in koop bekomen van Rudolf Nauta, J.U. Doctor binnen Franeker voor de somma van 175 cg te betalen in een termijn op 30 mei 1781 in baar geld en klinkende munt.