1780 Albertus Sikkes Hempenius, stads nederduitse schoolmeester en Taetske Jentjes Faber kopen op 24-11-1780 een huis met erf staande en gelegen nabij de Prins Mauritsbrug, bij Lambertus van Burenstins bewoond, belast met het onderhoud van het afdakje ten zuiden van dit huis waaronder het secreet en de staketten lopende langs de bleek tot aan het hof van Hendrik Minnema, dat de deur staande onder het afdak en uitkomende op de binnenplaats van het huis ten zuiden, weggenomen zal moeten worden omdat de kopers geen recht van doorgang hebben door de steeg, de loden goten en schoorsteen van de keuken van dit huis alsmede van het huis ten westen zullen gezamelijk moeten worden onderhouden, de losse goederen zullen in de koop versmelten, aldus in koop bekomen van Adam Lentz, oud burgemeester, Mr. Tjeerd Banga, Harmen Bouwes en Klaas Mulder, allen voor 1/4 deel en lid van de vroedschap te Franeker voor de somma van 1050 cg te voldoen en betalen in baar geld en klinkende munt zonder landschaps obligatien in een termijn op 12 mei 1781.