1779 Dirk Harings Ruurda, Mr. blauwverwer en Minke Heeres, kopen op 06-05-1779 een deftig huis met hof, staande en gelegen aan de noordkant van de Dijkstraat, op 12 mei 1780 vrij te aanvaarden, de losse goederen zullen in de koop versmelten, belast met 6 stuivers jaarlijkse grondpacht en met het onderhoud van straat, wal, staketten, waterlozinge, riolen en bruggen, bezwaard met nog vijf jaren verhuur aan de verkopers beginnende op 12 mei 1779, aldus in koop bekomen van Willem van der Klas, Mr. bakker en Maria van der Klas, ongehuwde vrijster als erfgenamen van wijlen hun moeder Margrieta Geertruida Teuthof weduwe van Marten van der Klas voor de somma van 580 cg te betalen 6 weken voor 12 mei 1780 in een termijn in baar geld en klinkende munt.