1766 Hans Simons, koopman en mr. Bakker koopt op 18-04-1766 een huis en erf, staande en gelegen op de Dijkstraat tegenover de Roskam, bij de verkoper bewoond geweest, bezwaart met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus in koop bekomen van Lammert Jorritsma, trekschipper te Franeker voor de somma van 400 cg te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief in baar geld en klinkende munten.