1760 Lammert Jorritsma, trekschipper, koopt op 27-06-1760 een huis met erf, staande en gelegen op de dijkstraat, bij de koper bewoond, belast met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus in koop bekomen van Ype Pieters en Tjitske Harmens echtelieden binnen Franeker voor de somma van 380 cg te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief in baar geld en klinkende munten.