1758 Ype Pieters, trekschipper van Franeker op Leeuwarden visa versa en Tjitske Harmens, kopen op 22-09-1758 een huis, staande en gelegen op de Dijkstraat, bij de weduwe van Jacob Pieters als huurster bewoond tot 12 mei 1759, belast met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan de weduwe van de secretaris A. Lijcklama, aldus in koop bekomen van de juffrouw Sibbeltje Terpstra, weduwe van wijlen de oud burgemeester Sjoerd Tjepkes Salverda voor de somma van 400 cg te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief in baar geld en zilveren klinkende munten.