1758 Hans Jetzes Klaver, ratelaar en Ytje Jans Hettema echtelieden binnen Franeker kopen op 08-11-1758 een heerlijk huis met erf, staande en gelegen op de Dijkstraat, bij Johannes Ruitenbach bewoond als huurder bewoond met het recht van huur tot 12 mei 1759, belast met 3 stuivers jaarlijkse grondpacht en actien, servituten en gerechtigheden als van ouds, de koper hebben het recht om het huis nog 10 jaren te verhuren volgens huurcontract van 10 augustus 1758 voor de somma van 20 cg jaarlijks, hebbende een vrije in en uitgang in de mandelige steeg ten westen met de naasteleger, de koper is verplicht alle losse goederen op taxatie van twee onpartijdige personen over te nemen, aldus in koop bekomen van Giliam Schultz, advocaat voor den Hove van Friesland en Titia Terpstra voor de somma van 375 cg te betalen in baar geld en klunkende munt en geenzins met landschaps obligatien in een termijn op 12 mei 1759.