1757 Jan Bernardus Staalstra, vroedsman en koopman tot Franeker, koopt op 29-04-1757 een deftig huis met hof, staande en gelegen op de dijkstraat, bij Joseph Wolnek cum uxore als huurders bewoond en gebruikt voor 32 cg jaarlijks tot 12 mei 1757 maar als de koper de huur eerder wil opzeggen komen de huurpenningen ten profijte van der verkopers, bezwaart met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan H. Abbema, belast met onderhoud van straat, wallen, riolen, waterlozinge, staketten, bruggen en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Jan Oldaan koopman te Harlingen en Evert Scheltema, vroedsman dezer stad Franeker als curatoren over de nagelaten kinderen van wijlen de oud burgemeester R Terpstra voor 5/8 en Aggeus Ulenburg, gerechtsbode voor 3/8 en alzo tezamen voor de somma 198 gg en 7 stuivers te betalen in twee termijnen op 12 mei 1757 en 1758 in baar geld en klinkende munt.