1754 Pier Siebes van der Vorm, mr. Timmerman en Susanna Brandsma, echtelieden kopen op 24-05-1754 een huis cum annexis, staande en gelegen in de dijkstraat, bij de verkopers bewoond, belast met 28 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus in koop bekomen van Auke Jans Zijlstra voor de somma van 122 gg en 7 stuivers, te betalen in drie termijnen eerstelijk bij passeren der koopbrief en op 1 november 1754 en 12 mei 1755.