1753 Sibbeltje Terpstra, weduwe van wijlen de oud burgemeester Sjoerd Tjepkes Salverda, als moeder en wettige voorstander over haar zoon Jacobus Salverda, koopt op 30-12-1753 een huis cum annexis, staande en gelegen op de dijkstraat tegenover de roskam, bij Jacob Pieters en anderen bewoond tot 12 mei 1754 die het huis huren voor jaarlijks 24 cg met het recht om nog vier jaar te huren, bezwaart met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, de losse goederen zijn eigen aan de verkoper, belast met het onderhoud van bruggen, straten, wallen, staketten, muren en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Pieter Tjepkes Salverda vroedsman, voor 360 cg en 10 stuivers, gelijk te betalen bij finale palmslag, in baar geld en klinkende munt.