1746 Lammert Johannes Barsee mr. Beeldhouwer, en Maaike Klases Voogd kopen op 20-05-1746 een deftig en royaal huis, staande en gelegen op de dijkstraat, bij Hieke Karstens als huurster bewoond en in gebruik voor 30 cg per jaar, het huis bestaande uit een voorkamer met een plaats en een keuken over de plaats heen, alsmede een spijskamer, een zolder over het huis en keuken heen, een put en regenwaterbak en secreet, het is vrij van huur op 12 mei 1748 maar als de koper het aanvaard zal hij voor nieuwjaar de huur op moeten zeggen op zijn kosten, belast met 3 stuivers eeuwige grondpacht, de steeg ten zuiden is mandelig, aldus in koop bekomen van Dirk Jorritsma mr zilversmid, Douwe Jorritsma, mr. Bakker, Lammert Jorritsma, trekschipper, Eeke Jorritsma ongehuwde vrijster, Tietske Jorritsma huisvrouw van Johannes Huiberts Voets, mr. Lijnslager, Tjeerd Jorritsma huisman te Lutje Lollum, Heert Annes koopman te Workum als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij zijn vrouw Gretske Jorritsma in de echt verwekt, voor de somma van 130 gg te betalen in baar geld en klinkende munt in een termijn op 1 november 1746.