1722 Schelte Franses Popta mede vroedsman der stede Franeker in qualiteit als administrerende diaken en geadsisteerd met zijn adjunct de oud burger hopman Wiebe Andries alimenterende de kinderen van wijlen Trijntje Arnoldi en Tjerk Jans in tijden echtelieden binnen Franeker bekennen en verklaren op 17-08-1722 in het openbaar verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Menno Fidensma mr chirurgijn en Trijntje Klases echtelieden tot Franeker een huis met hof staande en gelegen op de dijkstraat, laatst bij wijlen Trijntje Arnoldi bewoont geweest, belast met het onderhoud van straten, wallen, bruggen en pijpen, waterlozinge, riolen en muren, alzo verkocht en gegeven voor de somma van 180 gg waarvan 150 cg ten profijte van de voogden van het Claar Campster weeshuis komen en het restand te betalen in twee termijnen op 1 mei 1722 en 1723 alles in baar geld en klinkende munt en geenzins met landschaps obligatien.