1722 Hendrik Hendriks Jonker te Franeker koopt op 09-10-1722 een deftig en heerlijk huis met hof, een ledige plaats, en een klein huisje staande en gelegen aan de dijkstraat, bewaart met 7 stuivers jaarlijkse grondpacht, de ledige plaats met 9 stuivers jaarlijkse grondpacht, het kleine huisje met 1 cg en 8 stuivers, de grondpacht van het grote huis en plaats moet betaald worden aan het geestelijk comtoir tot Franeker en het kleine huisje aan Pieter Meilema tot Bozum, aldus in koop bekomen van Johannes van der Ley procureur postelant binnen Leeuwarden als geauthoriseerde curator over de boedel van wijlen Doetje Hendriks in leven echte huisvrouw van Pieter Taekles te Leeuwarden die door absentie van haar man zelf de zaken heeft geageerd, voor de somma van 330 gg te betalen in twee termijnen bij het tekenen der koopbrief en op 1 november 1722 en zulks doende in klinkende munt.