1719 Annegie Fingers weduwe van Engelbart van Wenen in leven mr naaldenmaker, verklaard op 02-12-1719 verkocht en in ware eigendoom overgedragen te hebben aan Hillebrand Yges burger binnen Franeker, een huis met erf, staande en gelegen op de zuidzijde van de dijkstraat schuin tegenover de Roskam, bezwaart met 16 stuivers jaarlijkse grondpacht, voor de somma van 200 gg en 16 stuivers te betalen in twee termijnen op 1 mei 1719 en 1720 in baar geld en klinkende munten, en alzo is het dat Klaas Rommerts mr bakker en Jan Halterbergh burger hopman woonachtig buiten en binnen Franeker en crediteuren van de verkoperse, er op toe zien dat de verkoperse niet zonder het tekenen der koopbrief de stad verlaat en instaan voor een correcte verkoop.