1708 Eeltje Wopkes als erfgenaam van zijn vader Wopke Gerbens en Greetje Hendriks, echtelieden binnen Franeker, bekend en verklaren op12-05-1708 uit vrije wil verkocht en in ware eigendom overgedragen te hebben aan Engelbartus van Wenen mr naaldenmaker en Annegie Fingers echtellieden alhier ter steden een huis met een hof er achter, staande en gelegen op de dijkstraat, bij Sietse Aukes bewoond en in huur, belast met 16 stuivers jaarlijkse grondpacht, voor de somma van 170 cg en 5 stuivers te betalen in 5 termijnen in de meidagen van 1708 tot 1712 in gangbaar geld en zilveren munten.