12-5-1830 Antje Roelofs weduwe van wijlen Hein Siebes te Franeker verklaard op 12-05-1830 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben en zulks doende aan Sjoerd Pieters Faber slager en Trijntje Minnes Molenaar echtelieden te Franeker een huis met stalling, hofje en erf, staande en gelegen in de wijk TO 96 en 97 te Franeker, thans bij de vrouw verkoperse bewoond en op 12 mei 1830 door de kopers vrij te aanvaarden, de losse goederen zullen in de koop versmelten en dus niet op taxatie worden verkocht, de voor en nadelen zullen op 12 mei overgaan naar de kopers, aldus gegeven en in koop ontvangen voor de somma van fl. 1300,- te betalen in alhier gangbaar grof zilver of gouden nederlandsche munten.