Klaas Simons Brunia

Persoonsgegevens

FamilienaamBrunia
VoornaamKlaas
PatroniemSimons
Familierelatieneef
Geboorte / doop26-8-1837, Bolsward
Burgerlijke staatog
Huwelijk
BeroepBoereknecht
Herkomst30-12-1856, Sexbierum
Vertrek13-5-1861 Dronrijp
Overleden

Adres

Arkens 9

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brouwer Feike Sikkes hoofd 13-2-1808
Tzum
Boer B 1836 1871
TW 70
Dijk, van Janke Tjerks vrouw 1811
Sexbierum
1836 1871
TW 70
Brouwer Sikke zoon 7-1-1845
Franeker
12-5-1871
EW 1a
Brouwer Tjerk zoon 30-8-1847
Franeker
28-9-1864
Overl.
Brouwer Grietje dochter 17-12-1848
Franeker
12-9-1849
Overl.
Brouwer Klaas zoon 1-1-1853
Franeker
19-9-1864
Overl.
Korthak Antje Sjoerds geen 1821
Welsrijp
Dienstbode 3-4-1852
UB 5
Boer, de Epkje Jans geen 1823
Makkum
Dienstmeid Achlum 12-12-1853 7-2-1854
Gaast
Sloot, van der Jacob Hendriks geen 1818
Peins
Boereknecht Peins 7-11-1854 21-5-1855
Schalsum
Wal, van der Lieuwe Pieters geen 19
Franeker
Boereknecht 1839
Veeren Dirk Simons geen 20
St. Jacob
Boereknecht 1839
Sjaardema Douwe Wijnsens geen 23
Franeker
Boereknecht 1839
Tolstra Lolkje Geerts geen 29
Rottevalle
Dienstmeid 1839
Pekelsma Anskje Tjeerds geen 12-10-1826
St. Jacob
Dienstbode 25-2-1853
Overl.
Schel, van der Riemkje Gerrits geen 28-10-1826
Arum
Dienstmeid Makkum 12-12-1853 1858
TN 21
Dijk, van Jan Koops geen 20-12-1830
Franeker
Boereknecht Schalsum 22-12-1855 1856
TO 56
Wal, van der Johannes Arends geen 17-12-1832
Tzummarum
Boereknecht Ried 17-5-1857 5-1-1860
Schalsum
Brunia Klaas (Simons) neef 26-8-1837
Bolsward
Boereknecht Sexbierum 30-12-1856 13-5-1861
Dronrijp
Brunia Antje Simons nicht 30-8-1839
Bolsward
Dienstmeid Sexbierum 1-2-1858 26-6-1865
KV 1i
Visser Jan Jans geen 21-1-1841
Tzum
Boereknecht Welsrijp 31-5-1869 28-6-1872
Tzum
Brunia Tjerk Simons neef 23-3-1841
Bolsward
Boereknecht Sexbierum 1-2-1858 15-5-1865
Sexbierum
Cats Johannes Pieters geen 9-5-1841
Franeker
Boereknecht Achlum 18-5-1865 20-5-1867
Hitzum
Vries, de Sijbren Nannes geen 10-3-1842
Dronrijp
Boereknecht Tzum 2-6-1865 12-2-1867
Overl.
Vellinga Sjoukje Pieters geen 3-4-1842
Herbaijum
Dienstmeid Menaldum 16-5-1871 21-12-1871
Herbaijum
Vellinga Dieuwke Simons geen 2-2-1843
Herbaijum
Dienstmeid Schalsum 21-5-1870 20-5-1871
Peins
Sjaardema Wijnsen Jans geen 19-10-1845
Franeker
Boereknecht Schalsum 31-5-1867 18-5-1869
Schalsum
Salverda Age Piers geen 5-12-1845
Dronrijp
Boereknecht Sexbierum 3-11-1868 UB
52a
Dijkstra Jan Hobbes geen 20-2-1846
Harlingen
Boereknecht Dongjum 21-5-1870 11-9-1870
Midlum
Zondervan Berbertje geen 7-5-1847
Franeker
Dienstmeid Welsrijp 31-5-1869 30-12-1870
Boer
Hoekstra Rients Hendriks geen 21-1-1849
Zweins
Boereknecht Herbaijum 29-5-1868 13-5-1869
Schalsum
Fokkema Fokke Minks geen 5-4-1849
Franeker
Boereknecht Tzummarum 16-5-1865 15-5-1866
Dongjum
Kramer Karel Allarts geen 18-8-1849
Sexbierum
Boereknecht Sexbierum 15-5-1867 13-5-1868
Boer
Wijtsma Taekje Annes geen 10-3-1850
Franeker
Dienstmeid Dronrijp 19-4-1865 24-5-1867
Tzum
Hoekstra Ide Douwes geen 22-8-1850
Tzum
Boereknecht UB 6b 1869 23-5-1870
Wijnaldum
Steinfort Dirk Heins geen 2-5-1852
Hitzum
Boereknecht Hitzum 5-6-1866 17-8-1867
Ried
Miedema Age Jans geen 12-10-1852
Schalsum
Boereknecht Peins 21-5-1870 1874
OV 48
Dijk, van Maaike Tjerks nicht 8-7-1853
Sexbierum
Dienstmeid Sexbierum 31-5-1869 21-12-1871
Welsrijp
Schel, van der Gerrit geen 3-9-1853
Midlum
Makkum 12-12-1853 7-12-1853
Overl.
Sijsverda Johannes geen 22-4-1854
Schalsum
Boereknecht Schalsum 2-6-1869 29-5-1873
Schalsum
Tammenga Gerrit Wijbes geen 25-4-1854
Tzum
Boereknecht Dongjum 29-7-1871 9-6-1873
Herbaijum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :