Zerk 81

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00342 Pilaar 9 en 10 Zerk 78 tot 87

Omschrijving

Zerk 81

Zerk 81 het randschrift: Anno 1649 den 11en september sterf den Eerbaren jonge Dochter Grietie Hoites oldt 25 Iaeren en 27 weecken en de leit hier begraven tekst middenvlak is: Ao 1651 den 4 Mai is in den Heere gerust Sioucke Pytters docht. de huysvrouw van Dirck Hoites ………………. ende leit hier ……….. Hoite Dircks Zerk 81

Foto zerk

Geen foto