1768 Rinse Rinnerts Halma, herbergier, koopt op 6-5-1768 een wel ter nering staande herberg, vanouds de “Gulden Valck genaamd, staande en gelegen bij de stadsplaats, van Jonkheer Tjalling Aldo Hessel Roorda van Sixma, oud raadslid van de admiraliteit te Harlingen als vader over zijn zoon Bartele Douma van Sixma, Jonkheer Tjalling Douwe van Sixma, president en gerechts scholte der Friesche Nassausse regiment, jonkheer Ulbo Julius van Sixma, majoor in het regiment van den generaal Arconius, vrouwlij Baudina Lucia van Sixma en jonkheer Age Tjepke Ruurd van Sixma. Allen voor 1/5 deel. Bij de koper bewoond. Belast met het onderhoud van de ringmuur voor en bezijden aan de straat en het kerkhof, alsmede het staket, de waterlossinge tussen Johannes Ippenga en Jan Aukes Cramer lopende onder de straat naar het diept en het stuk grond ten noorden met deze huizen. (Koop gaat niet door omdat Rinse Halma de benodigde 2800 gulden niet kan opbrengen en de door testamentair niaargeschil mag het pand niet verkocht worden aan Halma. Nieuwe eigenaar wordt jonkheer Duco van Martena Burmania, generaal majoor in dienst van de staat, wonende te Hallum.