1708 Jan Jansen Halterbergh burger vaandrig en mr metselaar bekend en verklaard op 24-02-1708 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Johannes Piebes timmermna en Marijke Doekes echtelieden binnen Franeker, een huis met keuken en hof met bomen en planten cum annexis met al het gene wat daarom en aan aard, muur, band, spijker en nagelvast is, staande en gelegen aan de noordkant van de dijkstraat bij de kopers wel bekend, tegenwoordig bij de notaris Buckman bewoond en in gebruik, bezwaard aan de kopers met het recht van verhuur tot zolang er wederzijds is overeen gekomen, belast met 1 gg en 12 stuivers jaarlijkse grondpacht en voorts belast met onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, rolen, waterlozinge, staketten, aldus verkocht en gegeven voor de somma van 430 cg en 1 zilveren ducaton te betalen op 12 mei 1708 in gereed en vrij geld gelijk bij het tekenen der koopbrief 275 cg en op 12 mei het restant van de koopsom.