ANBI
Stichting Historisch Centrum Franeker

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN nummer: 862576532
KvK nummer: 82713243

Bezoek- en postadres
Raadhuisplein 1, 8801 KX FRANEKER, ingang: achter het stadhuis, aan het Noord; e-mail: info@historischcentrumfraneker.nl ; website: www.historischcentrumfraneker.nl

Doelstelling
“De Stichting Historisch Centrum Franeker heeft ten doel het verzamelen, bewaren en publiceren van informatie over en het aankweken van belangstelling voor de geschiedenis van de stad Franeker.”

Beleidsplan
De stichting is opgericht om het historisch erfgoed van de stad Franeker te bewaren, om te voorkomen dat waardevolle archieven, documentatie en materialen, welke betrekking hebben op het historie van de stad Franeker, dreigen verloren te gaan. Zij wil dit bereiken door voorlichting te geven en actief acquisitie te plegen bij instellingen, stichtingen, scholen en inwoners van Franeker. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een stichtingsbestuur en door vrijwilligers. Voor het ontvangen, bewaren, bewerken en vooral toegankelijk maken van archieven, documentatie en devotionalia heeft de stichting van gemeentewege de beschikking over een aantal ruimtes onderin het Franeker stadhuis aan het Raadhuisplein met daarin verschillende afdelingen: ontvangstruimte met o.a. computers, een bibliotheek en een verkoophoek, een expositieruimte voor het tentoonstellen van ontvangen voorwerpen die betrekking hebben op de historie van Franeker, een archiefruimte met brandwerende archiefkasten.
Voor de komende jaren ligt de nadruk van de stichting op het verwerven en inventariseren van diverse archieven van particulieren en instellingen in Franeker en van het aanschaffen voor daartoe benodigd materiaal, zoals kasten en scanapparatuur. Hiertoe is de (financiële) medewerking gevraagd van de Gemeente Franeker en van enkele fondsen en instellingen. Het afgelopen jaar 2020 stond onder andere in het teken van het beschrijven van de reeds ontvangen archieven.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Arjo Hillebrand, voorzitter; Piet Postma, secretaris; Leo Versteeg, penningmeester; Marinus Bokhorst, algemeen bestuurslid; Chris Bonnema, algemeen bestuurslid.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers die geen loon of vergoeding ontvangen. Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers die meedraaien in het Rooster van Diensten om op de middagen dat het HCF open is bezoekers te kunnen ontvangen, rond te leiden in de ruimtes van het HCF en om hun vragen m.b.t. de historie van de stad Franeker en haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. De gehele organisatie is geheel afhankelijk van het beschikbaar stellen van geschikte behuizing voor het centrum en van giften en subsidies.

Verslag uitgeoefende activiteiten
In de afgelopen jaren zijn medewerkers bijvoorbeeld druk bezig geweest met het archiveren van documentatie en met de ontsluiting van archieven. Na het inventariseren van de archieven worden deze in zuurvrije archiefdozen opgeborgen. Daarna worden de inventarissen gepubliceerd op de website en afgedrukt in een map in de archiefkast geplaatst.
In februari 2020 ging het HCF-bestuur akkoord met het verzoek van Albert Heijn Franeker om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een Historisch Plaatjesboek dat januari 2021 is verschenen. Een kleine redactiecommissie bestaande uit Leo Versteeg, Piet Postma, Jacob van Sluis en Gerard v/d Heide kwam tussen 1 april en 1 oktober een 10-tal keren bijeen om de keuze van teksten en 216 stickerplaatjes en ca. 70 sfeerfoto’s te bespreken.
De uitgebreide website (www.historischcentrumfraneker.nl) bevat diverse interessante onderdelen voor bezoekers. Het meest geraadpleegde onderdeel, Archief, is onderverdeeld in Archieven, Panden, Inwoners, Foto’s, Boeken en Films. Via Panden en Inwoners kan men van bijna alle panden in de binnenstad van Franeker lijsten van eigenaars en bewoners opvragen over de periode ca. 1640-1940. Tevens worden vele foto’s uit het eigen Fotoarchief bij diverse adressen geplaatst hoe de diverse panden en straten in Franeker er vanaf vroeger tot nu toe hebben uitgezien of nog uitzien. Het onderdeel Boeken bevat een catalogus met zo’n 350 boektitels die in de bibliotheek in het HCF fysiek aanwezig zijn en ter plekke kunnen worden ingezien. Bij Films kan men zo’n 200 korte of langere filmopnames over Franeker opzoeken en desgewenst direct, via YouTube, bekijken.
Normaliter nodigt het bestuur zo eens in de drie maanden haar vrijwilligers uit voor het bijwonen van een Informatiebijeenkomst. In 2020 was dat enkele keren niet mogelijk en werd in plaats daarvan naar hen een Nieuwsbrief rondgestuurd. Daarnaast worden regelmatig m.b.t. het HCF nieuwe aanwinsten en andere nieuwtjes gepubliceerd in de Facebookgroep “Friends of Frjentsjer”.

Financiële zaken
Bekijk hieronder de Balans en Staat van baten en lasten (wordt geopend als pdf-bestand):verschijnt voor het eerst begin 2022