38. Brochures stadsontwikkeling Franeker (vanaf 1902)

Doos 38. 1 (1903-1981)

38.1 Verslag van het woningonderzoek gehouden vanwege de Gezondheids-commissie in de gemeente Franeker, in het jaar
1903 (Franeker: T. Telenga)
38.2 Sociaal-economisch rapport betreffende de gemeente Franeker (uitgave: Economisch Technologisch Instituut voor Friesland, z.j. [= 1951])
38.3 Structuurschets binnenstad Franeker (1974)
38.4 Studie afsluiting Dijkstraat te Franeker, die enerzijds een doorstroomfunctie heeft voor het verkeer en anderzijds fungeert als een typische winkelstraat (1974)
38.5 Verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Franeker (1974)
38.6 Rehabilitatie in Franeker (1976)
38.7 Concept ontwerp Bestemmingsplan voor de binnenstad [van Franeker] e.o., met voorschriften, toelichtingen plankaart (1977)
38.8 Inspraaknota structuurplan deel I (1978)
38.9 Inspraaknota structuurplan deel II (1978)
38.10 Handleiding Inspraak Struktuurplan Franeker, gemaakt voor de inwoners van Franeker onder het motto “Denk mee!” (1978)
38.11 Bestemmingsplan voor de binnenstad van Franeker (1981), met voorschriften, toelichting en plankaart
38.12 Bestemmingsplan voor de binnenstad van Franeker e.o.: gevel- en kapvoorschriften deel uitmakende van de voorschriften: deel I (1981)
38.13 Idem, deel II.

Doos 38.2 (1994-2001)

38.14 Presentatie ontwikkelingsperspectief Kanaalzone Franeker (nov. 1994)
38.14a.Plan ’t War (1995)
38.15 Één visie, veel kansen – de Franeker binnenstad in reliëf (1996)
38.16 Beoordelingsrapport Ideeënschets Franeker binnenstad 2020 [1997]
38.17 Franeker MMXX: Thuis in Franeker (december 1997) – met samenvatting
38.18 Locatiestudie Franeker: Naar een duurzame ontwikkeling van Franeker (mei ‘98)
38.19 Beantwoording inspraak locatiestudie Franeker: Plan noordelijke stadsrand, incl. ‘t War 5 (sept.1998)
38.20 Gegevensuitwerking parkeeronderzoek Franeker (sept. 1998)
38.21 Imago-onderzoek Franeker: Onderzoek naar sfeer, gezelligheid en onderscheidend vermogen van Franeker (okt. 1998) (uitgave: Leeuwarden, Christelijke Hogeschool Noord-Nederland)
38.22a Planontwikkeling Plan Witzens Franeker (jan. 1999)
38.22b Plan Witzens II (2001)
38.23 Franeker-Zuid: Ontwikkelingsvisie (febr.1999)
38.24 Strieljend Frjentsjer / Stralend Franeker: Visie in hoofdlijnen (okt. 1999)
38.25 Stralend Franeker: Een visie voor de ontwikkeling van de historische binnenstad [1999]
38.26 Op weg naar schitterend Franeker, maar dan geen stralen [anoniem bezwaarschrift, 1999]
Franeker centrum: Positie en verbeteringsmogelijkheden (nov.2000) – met losse bijlagen
38.28 Vaststelling beleid naar aanleiding van distributie planologisch onderzoek “Franeker centrum: Positie en verbeteringsmogelijkheden” (febr.2001) – met bijlage
38.29 Binnenstad Franeker, parkeren en verkeren: Beschrijving onderzoek, conclusies, adviezen en uitwerking, concept eindrapportage (dec. 2001)

Doos 38.3 (2001-2008)

38.30 Groen- en waterstructuurplan binnenstad Franeker (2001)
38.31 Waterstructuurplan Franeker (2001)
38.32 Woonplan Franekeradeel (2001?)
38.33 ISV Ontwikkelingsplan gemeente Franekeradeel (2000), in opdracht gemeente geschreven in kader Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
38.34 Welstandsbeleid (maart 2004)
38.35 Welstandsbeleid: onderdeel sneltoetscriteria (maart 2004)
38.36 De uniciteit: Franeker, gastheer voor mensen met een uniek gedachtegoed (april 2005)
38.37 Structuurvisie Stad Franeker 2005-2015, die in hoofdlijnen de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling voor de jaren 2015-2015 beschrijft (mei 2006)
38.38 Bijlagen bij Structuurvisie Stad Franeker 2005-2015, die in hoofdlijnen de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling voor de jaren 2015-2015 beschrijft (mei 2006)
38.39 Woonplan gemeente Franekeradeel 2005-2010, met daarin de actuele beleids-ontwikkelingen en de wenselijke woningmarkt in de eigen gemeente (2005)
38.40 Bestemmingsplan Franeker – Binnenstad, vastgesteld d.d. 7 sept. 2006 – met in gedachten het gegeven dat de stadskern een beschermd stadsgezicht is
38.41 Verpauperde panden in de Friese dorpen: Ontwikkelen van een methodiek voor de aanpak van verpauperde panden in Friese dorpen (dec.2007)
38.42 De Westergozone in beeld [2008]