Literêr te gast: Auteurs jouwe priuwkes fan eigen wurk

Literêr te gast
Auteurs jouwe priuwkes fan eigen wurk

IT SKET FAN TOUSSAINT
roman fan Leo Popma
bekroand mei de Rink van der Veldepriis – 2022
mei in eachweid oer it oeuvre fan ’e romanskriuwer troch Meindert Reitsma,
adviseur Fryske literatuer by Tresoar.
*
IN GESPREK MET MIJN MOEDER
roman fan Bert Bakker
fiksje en non-fiksje oer Riek Bakker-Dik, widdo fan rjochter Abraham Bakker
– neisleep fan Kamp Vught en in Amsterdamske hongerwinter.
*
DE SNEINEN – DE ZONDAGEN
fersen fan Aggie van der Meer
Nederlânske oersettingen fan Jan Corporaal, Tytsje Hibma
en Jan Popkema
mei in skôging fan Tytsje Hibma.
Dizze lyryk wurdt beklonken yn it oratoarium It lân achter it each fan ’e nulle
fan Hoite Pruiksma dy’t in taljochting jout.
– Wrâldwide frede en frijheid – sûnder honger en toarst –
*
FERRIN
twatalige poëzy fan Albertina Soepboer
– waar zou je anders over zingen wanneer een bommenwerper
de bus bijna kaalscheert –
*
DICHTERSLEAFDE
komposysjes fan Rixt van der Kooij
op gedichten fan Heinrich Heine
yn oersetting fan Fedde Schurer
útfierd troch bariton Daniël Hérman Mosterd
Rixt van der Kooij bringt it projekt alfêst op smaak.
*
GOLF FAN ONRUST
teneel fan Simy Sevenster over de Bildtse erbaaiersbeweging
met as hoofdrolspeuler Germ van Tuinen, foorsitter fan Broedertrouw:
– Kyk, alles wat de boer sait, hè wij maar te doen. Ans kinst opdondere. Dan hest niks meer.
De húshouwing mot wel deur de tiid. –
*
IT BERIN FAN DE DINGEN
debútdichtbondel fan Peter Popma
– Foar ús ien tel net mear mar fol ûnthjitten –
***
Utstalling fan ûnder oaren
FERSEN EN FILT
filtwurk fan Aafje Bouwer en fersen fan Tsjisse Hettema
*
BYLDZJEND WURK FAN AGGIE VAN DER MEER, PETER POPMA
EN ALBERTINA SOEPBOER
*
HANNEL FAN HETTEMA
Yn ’e midsiuske kelder histoarysk oersicht famylje Hettema, saaklik en persoanlik as
Ierdappelhannelshûs Hettema Zonen (1898), sûnt 1999 HZPC – 125-jierrich jubileum 2023.
Plak: Stedhûs Frjentsjer, Riedhúsplein 1
Datum: sneon 29 oktober 2022
Tiid:
11.00 ynrinnerij
11.30 – 12.15 earste literêr miel
12.15 – 12.45 skoft mei iten en drinken út ’e folop
12.45 – 13.30 twadde poëzypetiele
13.30 ompraterij en útpraterij.

Sjerant: Nynke Andringa

Entree fergees
Beset is beset
Dizze projekten kamen ta stân mei stipe fan:
Boersma-Adema Stichting
Feitsma Fûûns fwar it Frysk
Stifting FLMD
Van Heloma Stichting
Hettema Fûns
HZPC
Douwe Kalma Stifting
Jacob Krol fûns – yn behear by de Stichting Fryske Akademyfûns
Het Old Burger Weeshuis
Provinsje Fryslân
S.E. Wendelaar Bonga Stichting