Franeker

A-10-02-00235

Beschrijving:Edelvrouwen v.l.n.r. R. Beins-Hibma ( Anna van Egmondt van Merensteyn, gemalin van Pieter van Salency alias Challansi), C Reitsma- Zeilstra ( Elisabeth del Vaille, vrouw van lolle van Ockinga), C.J, Anema-Hogendijk ( Elizabeth van Haersolte, vrouw van Pieter Boeymer) , R. Molenaar-Leijdesdorf ( Rieme van Waltijnga, vrouw van Frederik van Offenhuizen), J. Terpstra-Anema ( Rixt Ruurdsdr van Roorda, vrouw van Wytze van Cammingha), Mej. C van der Vegt ( jel van Dekema, vrouw van Schelte van Liauckama). Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Thanks!

Uw bijdrage betreft :