1771 Jan Hendrik Willem Muijs, medicinae doctor te Rotterdam, koopt op 18-10-1771 een deftig huis met hof, staande en gelegen aan de Voorstraat, van Jacobus Salverda als curator over de verlaten boedel van wijlen de hoog geleerde heer Johan Daniel van Lennep, in leven professor in de griekse taal aan lands academie. Bij de overleden eigenaar voornoemd bewoond geweest. Zijnde de uitgang achter in de tuin naar het zogenaamde eilandje geen servituut aan dit huis eigen, maar is door Georgius Coopmans precario aan de vorige eigenaar, de hoog geleerde heer Hermanus Cannegieter tot wederopzeging geaccordeerd. Het kabinet der naturalia, eigendom van de overledene en staande in de voor bovenkamer blijft behouden aan wijlen de verkoper en mag niet uit dit huis verwijderd worden en het onderhoud van dit kabinet komt voor rekening van de koper voldens de geconditioneerde regels. De losse goederen als spijskamerborden haardijzers, kleerstokken etc. zullen in de koop versmelten.