1931 Janke Meijer cafehoudster weduwe van Hotze de Jong verklaard op 26-09-1931 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Fransicus Carolus Maria Janssen stoffeerder wonende te Franeker, een huis waarin café met achterzaal en bovenzaal met vergunning en een woonhuis daar naast met erf, beide staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2146 en Kad. Nr. 1012 het laatste bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Sint Martinikerk te Franeker, de complete hotel en café inventaris als biljardtafels, meubilair, diverse dranken, koffiekannen, glaswerk enz zal overgenomen moeten worden voor de somma van fl. 2000,- aldus verkocht en geven de boedel voor de somma van fl. 13500 en zo tezamen voor fl. 15500,- te betalen uiterlijk op de dag dat de vergunning wordt gegeven maar zeker voor 1 October 1931, de kosten van gas, water en electrich licht komen voor rekening vanaf de dag der aanvaarding.