1821 Jeltje Siebes Jaarsma echte huisvrouw van Pieter Hendriks Bollema biertapper tot Franeker verklaren op 01-05-1821 in ware eigendom verkocht en over gedragen te hebben aan Bauke Adriaan Eisma uurwerkmaker en Klaaske Jans Keestra echtelieden te Franeker een huis met erf en al wat er toe en aan behoord, staande en gelegen aan de dijkstraat in de wijk TO 117 binnen Franeker, bij Siebren Sietzes Jaarsma bewoond, aldus verkocht en in koop aangenomen en over gedragen voor de somma van fl. 500,- over het geheel in jaarlijkse termijnen van fl. 60,- voor het eerst op 1 mei 1825 alles in klinkende en gangbare munt, het huis is voor de kopers vrij te aanvaarden op 12 mei 1831, het perceel wordt overgedragen en ontvangen onder speciale bepaling dat er in de muur noch het dak aan de noordkant nimmer enige licht of luchtscheppinge noch een uitgang op het erf van Johan Vriemoet Drabbe daar gemaakt zal worden zonder consent van de naasteleger, belast en bevoorrecht met actien, servituten en gerechtigheden als van ouds.