1772 Aaltje Johannes en Geertje Carstens, meerderjarige vrijsters kopen op 16-12-1772 een huis met erf, voorheen de herberg ‘De hond in de pot genaamd’, staande en gelegen op de dijkstraat, bij Hendrik Harings cum uxore als huurders bewoond, de losse goederen zullen in de koop versmelten, belast met 3 stuivers jaarlijkse grondpacht en actien, servituten en gerechtigheden als van ouds, aldus in koop bekomen van Pietje Johannes Halterberg, weduwe van Pieter Willems Hoedemaker voor de ene helft en Heert van der Meij koopman en mr bakker voor de andere helft voor de somma van 500 cg te voldoen en betalen in baar geld en klunkende munt en geenzins met landschaps obligatien in een termijn op 12 mei 1773